Αγγλικές λέξεις για τα μαθήματα Raspberry Pi

Τα παιδιά που θα ξεκινήσουν τα μαθήματα του Raspberry Pi είναι καλό να είναι εξοικειωμένα με τις παρακάτω αγγλικές λέξεις:

from        από
import     φέρνω (εισάγω)
button      κουμπί
time         χρόνος
sleep        κοιμάμαι
while       για όση ώρα… (ενώ)
true          αληθινό
wait         περιμένω
press        πατάω
zero         μηδέν
on/off      αναμμένο / σβηστό
if             αν